top of page

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE 
VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 1980.
ENDRINGER 1981, 82, 84, 87, 94, 97, 06, 10, 12, 15 og 22. Sist gjelder endringer 
§8-4 / §8-5 / §8-6.

*Vedtektsendringer tredde i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre foretatt i 2022. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte 2023.

§ 1. NAVN OG ORGANISASJON

 

Nord-Norske Bildende Kunstnere (heretter kalt NNBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Nord-Norge.

NNBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.

NNBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2. FORMÅL

NNBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Nord-Norge.

§ 3. MEDLEMSKAP

§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NNBKs jury.  Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i eller med tilknytning til Nord-Norge, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i NNBK medfører automatisk medlemskap i NBK.

§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NNBK og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til NNBK fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i NNBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NNBK.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Nord-Norge har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

 

§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NNBK kan [i]forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Nord-Norge. Fullmakten er ikke-eksklusiv.

§ 4. NNBKS ORGANER

 

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Jury (§ 9)

§ 5. ÅRSMØTET

§ 5-1. Årsmøtet er NNBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for NNBKs medlemmer.

§ 5-2. Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.

Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3. Alle medlemmer av NNBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

 

§ 5-4. Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to medlemmer til å godkjenne referatet.

 

§ 5-6. Årsmøtet behandler:

 

Styrets årsberetning

Regnskap

Saker fremmet av eller gjennom styret

Handlingsprogram for kommende periode

Budsjett for kommende periode

Fastsettelse av medlemskontingent

Oppnevninger til Nordnorsk Kunstnersenter

Valg

 

§ 5-7. Årsmøtet velger:

 

Styrets leder

Styrets medlemmer med vara

Jury med vara

Nominasjonsutvalg med vara

Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere

Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av NNBKs organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av NNBK som er valgbare.

 

§ 5-8. Årsmøtet oppnevner:

Nordnorsk kunstnersenters styre med vara (2+2 personer) Velges for  4 år

Nordnorsk kunstnersenters kontrollutvalg (1 person) Velges for  2 år

§ 6.  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte

§ 7. STYRET

 

§ 7-1. Styret er NNBKs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder. Styret består av leder, nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer.

 

§ 7-2. Styret leder og har ansvar for NNBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Juryen (§ 9).

Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.
Styret kan oppnevne arbeidsgrupper etter behov.

 

§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel. Medlemmene informeres om styrets aktivitet i løpet av året.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 8. NOMINASJONSUTVALGET

 

§ 8-1 Nominasjons­utvalget består av tre medlemmer og en vara. Den skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere kandi­dater til valg av styreleder, øvrige styre­medlemmer, Nominasjonsutvalget, Juryen og de øvrige verv som velges på NNBKs årsmøte. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

 

§ 8-2. Nominasjons­utvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

 

§ 8-4 Nominasjonsutvalget i Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) skal i felleskap med Valgkomiteen i Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge (NKNN) foreslå representanter til styret i Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM). Styret i NNBK oppnevner i fellesskap med styret i NKNN representanter i henhold til mandat gitt organisasjonene i fellesskap i Nordnorsk Kunstmuseums (NNKM) gjeldende vedtekter. 

 

Det er periodisk rotering mellom organisasjonene for styremedlem og personlig vara. Personlig varamedlem oppnevnes på samme måte som det faste styremedlem oppnevnes. Dette fordi dersom varamedlem skal kunne tre inn som styremedlem når det faste medlem ikke møter, må varamedlem ha samme legitimitet som det faste medlem. 

 

§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

 

§ 8-6 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

 

§ 9. JURY

 

§ 9-1. Juryen er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

§ 9-2. Juryen består av tre representanter med tre vararepresentanter hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert.

 

§ 9-3. Juryen velges for to år av gangen.

 

§ 9-4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

 

§ 9-6. Juryen velger selv leder. Juryen skal være fulltallig for å være beslutningsdyktig.

 § 10. MEDLEMSMØTER

 

Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

§ 11. URAVSTEMNING

 

Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. 
NBKs Landsmøtevedtak og NNBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NNBKs medlemmer. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

 

§ 12. OPPLØSNING

For at vedtak om oppløsning av NNBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer.
I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes NNBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

 

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.

 

[i] Jfr. Gjeldende § 2-2 i NBKs vedtekter.

bottom of page