VERV

VEILEDNINGER

VEILEDNING FOR NOMINASJONSUTVALGET
Oppdatert januar 2020.
 
Verv honoreres med kr. 350 /t (samlet 10.000 ble vedtatt på NNBK Årsmøte 2019)

 

Fra vedtektene:

 

§ 8 NOMINASJONSUTVALGET

 

§ 8-1 Nominasjons­utvalget består av tre medlemmer og en vara. Den skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandi­dater til valg av styreleder, øvrige styre­medlemmer, Nominasjonsutvalget, Juryen og de øvrige verv som velges på NNBKs årsmøte. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

 

§ 8-2 Nominasjons­utvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

 

§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

 

§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

 

§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

 

Årsmøtet velger en komité på tre personer som har som sin oppgave å finne kandidater til de verv som skal besettes med valg på kommende årsmøte. Nominasjonsutvalget er uavhengig og står fritt til å gjøre seg kjent med hvilke medlemmer som er aktuelle for de ulike verv. De forespurte kandidater skal være informert med hva vervet innebærer og møte personlig til årsmøtet.

 

Nominasjonsutvalget arbeider sammen, det vil si at de fordeler arbeidet innbyrdes, og er enige om de kandidater som til slutt foreslås i nominasjonsutvalgets forslag. Dette forslaget sendes til styret i NNBK senest 6 uker før årsmøtet. Komiteen har en veldig viktig jobb, og det er lurt å starte arbeidet i god tid før fristen.

 

Nominasjonsutvalget gjør seg kjent med hvilke verv som skal besettes, opplysninger om dette kan innhentes fra siste års årsmelding og årsmøtereferat. Videre skal utvalget innhente informasjon fra det sittende styret, fra styret eller administrasjonen ved Nordnorsk kunstnersenter, fra medlemmer eller andre personer som sitter eller har sittet i aktuelle styrer eller utvalg eller fra medlemsmassen forøvrig.

 

Det er fra 2017 gjort et vedtak at det opprettes et eget nominasjonsutvalg for NNKS som har følgende sammensetning:

 

-1 representant med vara fra NNBK’s nominasjonsutvalg oppnevnt av NNBK’s styre

-1 representant med vara fra fra NKNN’s valgkomité oppnevnt av NKNN’s styre

-1 representant med vara utnevnes på fritt grunnlag av årsmøtet i NNKS etter innstilling fra styrene i NNBK og NKNN i fellesskap.

 

Rammer for nominasjonsutvalget for NNKS virksomhet:

Nominasjonsutvalget innstiller kandidater til styret i NNKS. Utvalget arbeider etter instruks vedtatt av styret i NNKS. Medlemmene i utvalget oppnevnes for to år av gangen.

 

Hele innstillingen legges alltid frem på NKNN og NNBK sine årsmøter

 

Utvalgets forhandlinger er interne og utvalgets medlemmer skal behandle sitt arbeid med fortrolighet. Utvalget skal ha dialog med styreleder og daglig leder i NNKS for å avklare behov for kompetanse i styret.

 

Kandidatene bør være godt informert og motivert for de ulike vervene. Nominasjonsutvalget er ansvarlig for at kandidatene presenteres slik at årsmøtet forstår hva som ligger til grunn for valget av de ulike kandidatene. Vær klar over at medlemmer kan komme med benkeforslag til andre kandidater under møtet.

 

Dette skal velges på årsmøtet i henhold til NNBKs vedtekter:

§ 5-7. Årsmøtet velger:

 

Styrets Leder

Styrets medlemmer med vara

Jury med vara

Nominasjonsutvalg med vara

Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere

Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av NNBKs organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av NNBK som er valgbare.

 

§ 5-8 Årsmøtet oppnevner:

Nordnorsk kunstnersenters styre med vara (2+2 personer) Velges for  4 år

Nordnorsk kunstnersenters kontrollutvalg (1 person) Velges for  2 år

 

Under følger en liste over de verv som skal besettes:

 

NNBKs styre:

Styreleder

3 styremedlemmer

3 varamedlemmer

Styret er ansvarlig for at årsmøtets intensjoner og vedtak blir fulgt.

NNBKs jury:

3 medlemmer, for 2 år

3 varamedlemmer, for 1 år

Juryens hovedoppgave er å gå gjennom og fatte beslutning på alle innkommende søknader om medlemskap. Styret i NNBK har utarbeidet en prosedyre som skal følges ved henvendelser, behandling av søknader og opptak/avslag av søkere som ligger som forslag til vedtak. Juryen velger innbyrdes en leder. I tillegg bidrar juryen til juryering av Den nordnorske kunstutstilling "Nordnorsken". Juryen kan også kontaktes med forespørsel om andre oppdrag.

Nominasjonsutvalget:

3 medlemmer, for 2 år

1 vara, for 1 år

Nominasjonsutvalget for NNKS

Nominasjonsutvalgets leder / NNBK for 2 år

Nominasjonsutvalgets leder / NKNN for 2 år

Ekstern representant for 2 år

Ekstern representant personlig vara for 2 år

Nordnorsk kunstnersenters kontrollutvalg:

1 medlem, for 2 år

1 varamedlem, for 1 år

Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av styrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.  Kontrollutvalget kan også vurdere årsmøteoppnevnte komiteers arbeid. Utvalgets medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i NNBK. Kontrollutvalgets medlemmer skal ha tilsendt korrespondanse og annet skriftlig materiale som er nødvendig for deres arbeid, og skal ha tilgang til samtlige av NNBK`s dokumenter. Kontrollutvalget skal fremlegge rapport til årsmøtet.

 

NNKS styre:

2 medlemmer, for 4 år

2 varamedlemmer, for 4 år

Nordnorsk kunstnersenterets styre arbeider ut fra at rammene for virksomheten legges av årsmøtets vedtak.

Styret samles etter behov, vanligvis 3-5 ganger per år. Møter skal så langt som mulig følge en fastsatt møteplan. Alle nye styremedlemmer får utlevert informasjon om vedtekter, Kulturdepartementets kriterier for knutepunktinstitusjoner, instruks for styret og daglig leder, samt alle retningslinjer man trenger for å gjøre en god jobb i vervet.

 

Styrets overordnede oppgaver:

- Fastsette målsettinger, strategi- og handlingsplaner

- Følge opp og iverksette de vedtak som årsmøtet til enhver tid fatter

- Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av Nordnorsk kunstnersenter sine ressurser/økonomi og eiendom. I dette ligger oppfølging av budsjetter og generell rapportering.

 

Andre eventuelle oppnevninger gjøres av styret, gjerne i samråd med nominasjonsutvalget.

NNKM styre:

Oppnevnes av styret. 1 styremedlem oppnevnes hvert 4 år fra NNBK med vara fra NKNN. Når NKNN har styremedlem er medlem fra NNBK vara.